Boys Hostel

क्रमांक District Hostel Contact Hostel Address< Hostel Capacity
1 मुंबई उपनगर 022/28681971 सैनिकी मुलांचे वसतिगृह, मालवणी (मालाड),मुबई उपनगर 54
2 ठाणे 022/25834830 सैनिकी मुलांचे वसतिगृह, ध्यानसाध्याना कॉलेज जवळ, नौपाडा, ठाणे 54
3 रायगड 02145/225451 सैनिकी मुलांचे वसतिगृह, महाड जिल्हा, रायगड 16
4 रत्नागिरी 02355/250205 सैनिकी मुलांचे वसतिगृह,तहसील कार्यालय जवळ, वीर सावरकर चौक, चिपळून 40
5 02356/260354 सैनिकी मुलांचे वसतिगृह, खेड 40
6 - 40
7 सिंधुदुर्ग 02363/272312 सैनिकी मुलांचे वसतिगृह सावंतवाडी 60
8 02362/228820(ZSWO) 32
9 पुणे 020/24464379 सैनिकी मुलांचे वसतिगृह,नागरी संरक्षक दल कार्यालयासमोर, पर्वती पायथा, पुणे 172
10 सातारा 02162/230022 सैनिकी मुलांचे वसतिगृह, पुणे सातारा रोड, करंजे नाका, सातारा 100
11 02164/271310 सैनिकी मुलांचे वसतिगृह, कृष्णा पुलाजवळ, कराड 100
12 02372/206809 सैनिकी मुलांचे वसतिगृह,पाटण जि.सातारा 35
13 सांगली 0233/2671711 (ZSWO) सैनिकी मुलांचे वसतिगृह,पुष्कराज चौक, सांगली 80
14 कोल्हापूर 0231/2661008 सैनिकी मुलांचे वसतिगृह,कसबा बावडा, कोल्हापूर 100
15 02328/235183 सैनिकी मुलींचे वसतिगृह,पन्हाळा जि.कोल्हापूर 60
16 सोलापूर 0217/2302228 सैनिकी मुलांचे वसतिगृह, सुंदरमनगर, आय.टी.आय.च्या पाठीमागे, सोलापूर 50
17 02186/226934 सैनिकी मुलांचे वसतिगृह,रेल्वेलाईन जवळ, पंढरपूर 50
18 सैनिकी मुलांचे वसतिगृह, तहसीलदार कार्यालयाजवळ, सांगोला 20
19 नाशिक 0253/2315246 सैनिकी मुलांचे वसतिगृह, त्र्यिंबक रोड, नाशिक 100
20 अहमदनगर 0241/2324143 सैनिकी मुलांचे वसतिगृह, स्टेशन रोड, नगर कॉलेज समोर, अहमदनगर 50
21 02487/222099/9096426 सैनिकी मुलांचे वसतिगृह, श्रीगोंदा 15
22 02433/227290 सैनिकी मुलांचे वसतिगृह, कोपरगांव 40
23 धुळे 02562/237607 सैनिकी मुलांचे वसतिगृह, एसटी स्टँड समोर, धुळे 30
24 जळगांव 0257/2233088 सैनिकी मुलांचे वसतिगृह, स्टेशन रोड, जी.एस.मैदान, जळगांव 50
25 नागपूर 0712/2564994 सैनिकी मुलांचे वसतिगृह,हिस्लॅप कॉलेज समोर, सिव्हिल लाईन्स,नागपूर 51
26 औरंगाबाद 0240/2370313 Extn 34 सैनिकी मुलांचे वसतिगृह, नंदनवन कॉलनी, औरंगाबाद 50
27 बीड 02442/221209 सैनिकी मुलांचे वसतिगृह,बीड 50
28 02446/245352 सैनिकी मुलांचे वसतिगृह,अंबाजोगाई, जि.बीड 50
29 उस्मानाबाद 02472/251291 सैनिकी मुलांचे वसतिगृह,ख्वाजानगर, उस्मानाबाद 50
30 लातुर 02382/219835 45
31 जालना 02482/225201 40
32 नांदेड 02462/245510, 942383 सैनिकी मुलांचे वसतिगृह, नांदेड 50
33 अमरावती 0721/2530366 48
34 अकोला 0724/2456062 सैनिकी मुलांचे वसतिगृह, आकाशवाणी जवळ, अकोला 65
35 बुलढाणा 07262/242208 (ZSWO) सैनिकी मुलांचे वसतिगृह, बुलडाणा 50
वसतीगृह प्रवेश नियम व अटी -
दुचाकी वाहन वापरणेकरीताचे संमती पत्र -
वसतीगृह स्थायी आदेश -
विनंती अर्जाचा नमूना -
वैद्यकीय प्रमाणपत्र -